Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.

Mateřská škola TELNICE
Ústí nad Labem
Přejít na obsah

ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR situace vyžaduje:
1. Organizovat zápisy do mateřských škol bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
2. Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem.

Stanovujeme jej tedy v termínu od 02. 05. 2020 do 16. 05. 2020.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: b2sk2ek
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na mstelnice-ul@seznam.cz (nelze jen poslat prostý email)
3. poštou na adresu: MŠ Telnice, Telnice 83, 403 38 Telnice,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo
   k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy (tudíž je nutné si předem schůzku domluvit na telefonním čísle 777 004 319).

K „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ je nutné přiložit prostou kopií rodného listu dítěte a kopii očkovacího průkazu
(v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře).

tiskopisy, formuláře, doporučení ke stažení a tisku:
Děti do mateřské školy potřebují:
 • Obuv na přezutí - bačkory s pevnou podrážkou a plnou patou (z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme pantofle, crocs apod.!).
 • Oděv na hry ve třídě - např. kalhoty, legíny, punčocháče, triko, děvčátka mohou mít sukýnku nebo zástěrku.
 • Oděv pro hry na školní zahradě - např. tepláková souprava a starší obuv (dle ročního období), holinky, pláštěnku.
 • Oděv na odpolední odpočinek - pyžamo nebo noční košilku. Vždy v pátek si je nosí děti domů – o kontrolu a výměnu se starají zákonní zástupci (rodiče).
 • Dostatek náhradního oblečení do sáčku - spodní prádlo, triko, punčocháče, ponožky, případně tepláky či slabé kalhoty.
 • Zubní kartáček, zubní pastu a hřeben (hlavně holčičky).
 • Papírové kapesníky. Sáček (taška, igelit.pytlík) na znečištěné oblečení.
 • Děti, které si věci nepoznají, je budou mít řádně označené (např. podepsané, nakreslené značky)
 • POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od počátku dne, který následuje ke dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu 4 hodin denně. Začátek této doby je od 08.00 hod. Dítě má však právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu jejího provozu.
Zákonný zástupce (rodič) je povinen dítě omlouvat dítě nejpozději do 08.00 hod. a to osobě či telefonicky. Delší nepřítomnost nahlásit nejpozději do 3 dnů. Absenci po té omlouvá písemnou formou ředitelce školy.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu 4 hodin denně. Začátek této doby je od 08.00 hod. Dítě má však právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu jejího provozu.
Zákonný zástupce (rodič) je povinen dítě omlouvat dítě nejpozději do 08.00 hod. a to osobě či telefonicky. Delší nepřítomnost nahlásit nejpozději do 3 dnů. Absenci po té omlouvá písemnou formou ředitelce školy.
 • PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Děti k předškolnímu vzdělávání přijímá a pobyt v mateřské škole ukončuje ředitelka školy. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od tří let do šesti let věku, po dohodě i děti mladší tří let. Nástup dítěte je od 01. září téhož kalendářního roku, kdy probíhá zápis. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňuje kapacita školy.
Školní rok začíná 01. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Vzhledem k naší smíšené jednotřídní mateřské škole jsou ve třídě zařazeny děti různého věku (účinnost od 01.09.2017).
 • ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanoví termín a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Zápis se koná v období od 02.května do 16.května. Zápis zveřejní např. formou plakátů na budově školy a v blízkém okolí školy na veřejných místech v obci, na úřední desce zřizovatele, na webových stránkách školy či vyhlášením prostřednictvím místního rozhlasu Obecního úřadu Telnice.
"Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání" včetně "Osobního spisu dítěte" obdrží zákonní zástupci (rodiče) nejpozději ve stanoveném termínu zápisu v mateřské škole.
Zákonní zástupci (rodiče) odevzdají zpět do mateřské školy "Přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání" včetně "Osobního spisu dítěte", vše řádně a čitelně vyplněné, potvrzené dětským pediatrem a to do stanoveného termínu.
K zápisu zákonní zástupci (rodiče) přinesou další dokumenty potřebné k řádnému zápisu (rodný list dítěte, rozhodnutí o odkladu školní docházky, občanský průkaz).
Po ukončení zápisu rozhodne ředitelka školy dle stanovených kritérií o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, a to do 30-ti dnů od ukončení zápisu písemným rozhodnutím. Rozhodnutí bude doručeno poštovní službou nebo osobním předáním. Rovněž se zákonní zástupci (rodiče) mohou osobně informovat o výsledcích zápisu, a to ve stanoveném termínu přímo v kanceláři ředitelky školy.       
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštními právními předpisy - zákon č. 561/2004 Sb., § 34, odst. 5 v platném znění, § 50 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění a v souladu s platnými kritérii.
 • NÁSTUP A DOCHÁZKA DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem (rodičem) dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech.
Při nástupu do mateřské školy může ředitelka určit zkušební dobu k ověření schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole (§ 34, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), nejdéle však na dobu 3 měsíců.
Zákonní zástupci (rodiče) dětí s odkladem povinné školní docházky odevzdají v mateřské škole "Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky", o kterém rozhodl příslušný ředitel(ka) základní školy.
Zákonní zástupci (rodiče) dětí odevzdají řádně, čitelně a pravdivě vyplněný "Osobní spis dítěte" s potvrzením dětského pediatra. Dojde-li v průběhu docházky do mateřské školy ke změnám, jsou zákonní zástupci (rodiče) povinni neprodleně tyto změny nahlásit ředitelce nebo učitelce (např. změna zdravotní pojišťovny, tel. čísla, bydliště, případná změna zaměstnání a tel. čísla do zaměstnání, změna zdravotního stavu dítěte).
Při nástupu dětí k předškolnímu vzdělávání jsou zákonní zástupci (rodiče) informováni o výši, způsobu a termínech platby za stravné, za vzdělávací a školské služby, a to na informativní schůzce a dále pak formou oznámení na nástěnce a na webových stránkách školy. Stravné spolu s platbami za vzdělávací a školské služby se hradí v hotovosti na celý měsíc vždy v jednom předem určeném dni v měsíci u vedoucí školní jídelny. Dle zájmu zákonných zástupců (rodičů) je možné výše uvedené platby hradit formou bankovního převodu, kdy zájemce obdrží od vedoucí školní jídelny číslo účtu, variabilní a konstantní symbol. V následujícím měsíci provede vedoucí školní jídelny vyúčtování a odečte odhlášené obědy z předchozího měsíce. Termíny plateb je nutné dodržovat i v době nemoci dítěte, či jiné nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Úhrada za vzdělávací a školské služby je v souladu s předpisy a směrnicí o úplatě za vzdělávání a školské služby.
Docházka do mateřské školy – zákonní zástupci (rodiče) jsou povinni předat dítě osobně učitelce nejdéle do 08.00 hodin, neboť v 08.00 hodin se mateřská škola zamyká.
Docházka do mateřské školy je po předchozí dohodě s ředitelkou školy možná i během celého dne, avšak přítomnost dítěte musí být zřejmá do 08.00 hodin vzhledem k nutnosti normování potravin.
Omlouvání dětí – zákonní zástupci (rodiče) omlouvají dítě z předškolního vzdělávání telefonicky pouze do 08.00 hodin. Delší nepřítomnost dítěte na předškolním vzdělávání nahlásí zákonní zástupci (rodiče) nejpozději do 3 dnů. Pokud je nepřítomnost dítěte delší než 14 dnů, jsou zákonní zástupci (rodiče) povinni nepřítomnost omluvit písemně. Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy.
Do mateřské školy docházejí děti v dobrém zdravotním stavu, bez vnějších známek akutního onemocnění. Jsou-li nemocné, přeruší docházku, aby neohrožovaly zdraví ostatních dětí.
Zákonní zástupci (rodiče) dítěte jsou povinni neprodleně hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotním stavu dítěte.
Pokud dítě při příchodu do mateřské školy jeví známky onemocnění (např. nachlazení, teplota, silná rýma, nepravidelné bolesti apod.), pedagogický pracovník konzultuje jeho zdravotní stav se zákonným zástupcem (rodičem) a může odmítnout takto nemocné dítě přijmout do mateřské školy.
Pedagogický pracovník ani jiný zaměstnanec mateřské školy není oprávněn podávat dítěti během jeho pobytu ve škole jakékoliv léky.  
 • ADAPTAČNÍ ŘÁD
Při vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim.
Dohodou mezi zákonnými zástupci (rodiči) a pedagogickými pracovnicemi o jednotném působení na dítě, získání informací o oblíbené činnosti, hračce, návycích, zdravotním stavu apod.
Individuální pohovory se zákonnými zástupci (rodiči) – průběžně, dle potřeby.
První dny bude dítě v mateřské škole přítomno jen do oběda (svačiny, apod.).
Možnost část dne (po dohodě s ředitelkou nebo učitelkou) strávit v mateřské škole spolu se zákonnými zástupci (rodiči).
Příprava dětí na docházku do základní školy – pohovorem, návštěvou v základní škole (před zápisem), návštěva učitelky ze základní školy v mateřské škole.
 • UKONČENÍ DOCHÁZKY
Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce (rodiče) dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání:
V průběhu zkušební doby, a to na základě doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení.
Dítě se bez omluvy zákonného zástupce (rodiče) nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
Zákonný zástupce (rodič) opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání a školské služby nebo úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.
Zákonný zástupce-rodič (a jím pověřené osoby) závažným způsobem opakovaně narušuje školní řád a provoz mateřské školy.
Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (účinnost od 01.09.2017).
Dohodou mezi zákonnými zástupci dítěte a ředitelkou školy o ukončení na vlastní žádost podanou písemně – např. změna bydliště, apod.
 • ORGANIZACE DNE
Organizace dne v mateřské škole je uvolněná a vychází z potřeb dětí. Je volena dostatečně pružně a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuálně změněné potřeby. Je plně v kompetenci učitelek.
Pedagogové se během dne plně věnují dětem a jejich vzdělávání.
Předškolní vzdělávání probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem.
Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.
Do organizace dne jsou zařazovány aktivity, které podněcují k intenzivnímu prožitku, experimentování, je využíváno plánovaných i neplánovaných situací k učení (RVP).
Je dodržována doba mezi jednotlivými jídly, nesmí přesáhnout 3 hodinový interval.
Doba pobytu venku je zpravidla 1,5 hodiny dopoledne, v zimním i letním období lze dobu upravit s ohledem na venkovní teploty nebo vynechat při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách.
Doba odpoledního odpočinku je přizpůsobována potřebám spánku a věku dětí.
Pro nespavé děti je tato doba využita k jinému klidovému programu.
Dodržuje se pitný režim, každé dítě má svůj hrnek a samo se obsluhuje u termosu s pitím. Dětem jsou podávány kromě ovocných čajů i vitaminové nápoje, nápoje obohacené o jód, s nižším obsahem cukrů, apod.  
 • UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Provoz mateřské školy je každoročně přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla po dobu 7 týdnů.
Rozsah přerušení oznámí ředitelka zákonným zástupcům (rodičům) nejpozději 2 měsíce před uzavřením mateřské školy po projednání se zřizovatelem.
Dále se mateřská škola uzavírá o vánočních prázdninách.
Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném shora. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 • STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem (rodičem) dítěte způsob a rozsah stravovaní dítěte. Dle vyhlášky o předškolním vzdělávání se dítě, které je přítomno v době podávání jídla, stravuje vždy. Po dohodě a nahlášení dřívějšího odchodu (nejdéle do 08.00 hodin) si lze dítě vyzvednout po obědě.
Každé dítě má nárok na odebrání nanejvýš jednoho hlavního jídla (oběd) a dvou doplňkových jídel (přesnídávka a svačina) denně. Stravování se uskutečňuje v době pobytu dětí ve školním zařízení, proto nebude brán zřetel na výjimečné dřívější odchody dětí (po obědě) a nebude jim z hygienických důvodů vydávána svačina dříve. Z hygienických důvodů se neomluvené obědy nevydávají k odnášení z mateřské školy.
Do mateřské školy je zakázáno z hygienických důvodů nošení jakýchkoliv potravin a tekutin, zejména vlastních svačin (dítětem nebo jeho zákonným zástupcem, rodičem).
Stravné se hradí v hotovosti nebo bankovním převodem vždy v jednom určeném dni v měsíci u vedoucí školní jídelny. Termín je nutné dodržovat i v případné nepřítomnosti dítěte v tomto dni.
Výši úhrady za stravování určí ředitelka společně s vedoucí školní jídelny podle § 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění.   
 • ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉSLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., § 123 v platném znění a vyhlášky o předškolním vzdělávání, se stanovuje výše úplaty za vzdělávání vždy v konkrétním školním roce směrnicí, kterou vydává ředitelka školy. Zde se stanoví výše, forma úhrady, doba úhrady, osvobození, prominutí či snížení úplaty a sankce za nezaplacení. Úplata je vybírána vždy v běžném měsíci společně se stravným u vedoucí školní jídelny nebo je možnost její úhrady bankovním převodem.
 • OSTATNÍ INFORMACE
Cenné věci a hračky:
Mateřská škola nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou. Doporučujeme, aby děti do mateřské školy nenosily zlaté řetízky, náušnice či jiné šperky, neboť při hře dětí může dojít k poškození či ztrátě.
Mateřská škola nezodpovídá ani za předměty a hračky, které si děti donesou z domova ke hraní.

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je
Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
2. Zvykejte dítě na odloučení
Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
3. Veďte dítě k samostatnosti
Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.
4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky...
Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.
5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní
Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného
Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšovou nebo oblíbenou hračku, šátek).
7. Plňte své sliby!
Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy
Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem
Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
10. Promluvte si s ředitelkou, popř. s učitelkou
Promluvte si s ředitelkou, popř. s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod.

Návrat na obsah